سوء تفاهم

پنج‌شنبه 16 دی‌ماه سال 1389

1-      با فشردن دکمه فراخوان شماره مشتری بعدی اعلام می شود. خانم جوانی پشت باجه مراجعه می کند.

-          کارمند : میشه شمارتون رو بدین.

-          مشتری : ببخشید من متاهل هستم.

-          کارمند : شماره ای که از دستگاه نوبت گیر گرفتین رو عرض کردم.

2-      خانم همکاری که در کانتر کنار من نشسته است، مشتری بعدی را فراخوان می کند. پسر جوانی به پشت باجه مراجعه می کند. همکارم از او شماره اش را درخواست می کند. پسر جوان بعد از کمی مکث و نگاه به اطراف یک برگ کاغذ به او می دهد. همکارم با صدائی نسبتاً بلند می گوید :

-           ببخشید شماره ای که از دستگاه گرفتید رو عرض کردم نه شماره موبایلتون.