X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

حساب سپرده قرض الحسنه جاری (بخش دوم)

پنج‌شنبه 5 خرداد‌ماه سال 1390

افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی


افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی ایرانی ، علاوه بر شرایط  مقرر برای اشخاص حقیقی ایرانی، به شرح ذیل می باشد:

1-  یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از اساسنامه شرکت.

تبصره در مورد شرکت های غیر سهامی اخذ یک نسخه فتوکپی و یا رونوشت گواهی شده از شرکت نامه که به ثبت رسیده باشد، ضروری است.

2-  یک نسخه از اولین آگهی ثبت شرکت و هم چنین یک نسخه از آخرین آگهی های رسمی منتشر شده در روزنامه رسمی کشور که مبین اطلاعات ذیل باشد:

الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضا هیات مدیره و هیات عامل شرکت.

ب- مشخصات دارندگان حق امضا شرکت با تصریح اینکه چه کسانی حق برداشت از حساب های شرکت را دارند.

پ- مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و هیات عامل ) مدیران اجرایی )

ت- در اساسنامه ، حق افتتاح حساب جاری برای شرکت پیش بینی شده باشد.

ث- مواردی از اساسنامه شرکت که تغییر یافته است.

تبصره  1: مدیران و بازکنندگان حساب جاری باید کتباً تعهد نمایند که آخرین مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را در اختیار بانک قرار داده اند و متعهد گردند که هر نوع تغییری که در اساسنامه و یا شرکت نامه و یا تصمیمات هیات مدیره ، سمت ، اختیارات ، مدت ماموریت مدیران و صاحبان امضا به عمل آید ، بلافاصله بانک را کتباً مطلع سازند.

تبصره2  : افتتاح حساب جاری برای شرکت های سهامی در شرف تاسیس ) هنوز به ثبت نرسیده باشند ( بلامانع بوده و تا انجام تشریفات ثبت شرکت هیات موسس حق انجام عملیات بانکی و حق برداشت از حساب را نخواهند داشت . به شرکت های سهامی در شرف تاسیس قبل از به ثبت رسیدن و درج آگهی در روزنامه رسمی کشور دسته چک تسلیم نمی گردد و بر اساس ماده    ( 19 ) قانون تجارت در صورت عدم ثبت شرکت استرداد وجوه واریز شده به حساب شرکت در شرف تاسیس منوط به ارائه گواهینامه عدم ثبت شرکت از طرف اداره ثبت شرکت ها است.

توصیه می گردد حتی الامکان پس از ثبت شرکت حساب جدیدی برای مشتری افتتاح و موجودی به حساب جدید منتقل گردد.


افتتاح حساب برای اشخاص حقوقی خارجی :

افتتاح حساب جاری برای دفاتر نمانیدگی بانک ها و شرکت های خارجی که در اداره ثبت شرکت های ایران به ثبت رسیده باشند ، با رعایت سایر شرایط مربوط به افتتاح حسب جاری برای اشخاص حقیقی خارجی ، بلا مانع می باشد و در مورد نمایندگی شرکت های خارجی در ایران که به ثبت نرسیده باشند، افتتاح حساب جاری منوط به بررسی و موافقت اداره بین الملل هر بانک خواهد بود.


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای انجمن های ثبت شده

تعریف : انجمن ها یا کانونها متشکل از افرادی است که برای یک هدف معین بدون انگیزه سود جوئی تلاش می نمایند. مانند انجمن حمایت زندانیان ، کانون بازنشستگان کشوری و

افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری جهت انجمن ها در صورتیکه به ثبت رسیده باشند مانند شرکتها است.


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای مدارس غیر انتفاعی

- افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری برای مدارس غیر انتفاعی صرفاً به تقاضای مدیر کل یا رئیس اداره آموزش و پرورش انجام می پذیرد.

- افتتاح و برداشت از حساب سپرده قرض الحسنه جاری مدارس غیر انتفاعی با معرفی نامه موضوع بند فوق بر عهده منتخبی از شورای مالی مرکب از اعضاء ذیل می باشد:

الف: نماینده موسس یاموسسان

ب : نماینده معلمان واحد آموزشی

ج : دو نفر نماینده انجمن اولیاء و مربیان واحد آموزشی

د : مدیر واحد آموزشی

تبصره : در ترکیب فوق مدیر واحد آموزشی و موسس یا نماینده او دارای امضاء ثابت و بقیه افراد مطابق دستور کتبی اداره آموزش و پرورش دارای امضاء متغیر خواهند بود.

- چون امکان تغییر قانونی مدیر مدرسه ، نماینده اولیاء و نماینده موسس در پایان هر سال تحصیلی وجود دارد و از طرفی طبق قانون ، شهریه و کمکهای دریافتی از افراد خیر و آموزش پرورش الزاماً باید زیر نظر شورای مالی مدرسه هزینه شود، اداره آموزش و پرورش موظف است جانشینان قانونی افراد صاحب امضاء را جهت تغییر اسناد حساب به بانک ذیربط معرفی نماید .


افتتاح حساب سپرده قرض الحسنه جاری بنام شهرداریها

از آنجائیکه شهرداریها به محض ایجاد و صدور تصویب نامه هیات دولت دارای شخصیت حقوقی می شوند می توانند مستقیماًً و با اجازه وزارت کشور نسبت به افتتاح حساب اقدام نمایند. حق استفاده از حسابهای شهرداریها طبق ماده 79 اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال 1334 با دو امضاء شهردار ( به معرفی وزارت کشور ) و رئیس حسابداری شهرداری مقدور می باشد.